Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a dle vyhlášky č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školním metodikem prevence je Mgr. Zuzana Karasová a výchovnou poradkyní Ing. Petra Kotolanová. Ve spolupráci s certifikovanými organizacemi pořádáme pro děti preventivní programy, zaměřené na aktuální projevy rizikového chování, které se našich žáků týkají.

Kromě toho jsme k dispozici žákům i rodičům během stanovených konzultačních hodin. Úzce spolupracujeme s psycholožkou léčebny, lékaři, sestrami i vychovateli, proto dokážeme dětská trápení řešit ihned. Naší snahou je, aby se u nás děti cítily co nejlépe a věděli, že na své smutky a trápení nejsou samy.

 

Výchovný poradce (dále VP)

 • metodická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

 • kontrola a evidence PPP (plán pedagogické podpory) a IVP (individuální vzdělávací plán) u integrovaných žáků

 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP

 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané

 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť

 

Školní metodik prevence

 • prevence sociálně-patologických jevů,

 • vyhledávání a orientační šetření dětí s rizikovým chováním, rozpoznávání varovných signálů o možnosti rozvoje sociálně patologických jevů,

 • poskytování poradenství dětem s rizikovým chováním a jejich zákonným zástupcům,

 • ve spolupráci s TU a VP organizace a příprava podmínek pro integraci dětí se specifickými poruchami chování, poradenství a zprostředkování služeb specializovanými školskými zařízeními,

 • tvorbu preventivního programu školy,

 • realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, násilí, závislostí, vandalizmu a ostatních sociálně patologických jevů,

 • metodické vedení pedagogů, zprostředkováni informaci a jejich vzdělávání pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů,

 • koordinace spolupráce se státními orgány, které jsou zapojené do prevenčních programů,

 • shromažďování záznamů o rizicích,

 • zjišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o metodách a formách primární prevence,

 • získávání a zprostředkování nových odborných informací pedagogům školy,

 

Kontakty na ŠPP:

Výchovný poradce:

Ing. Petra Kotolanová

Email: svoblacey@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Středa 13.00-14.30

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Zuzana Karasová

Email: zkarasov@seznam.cz

Konzultační hodiny: 

Středa 13.00-14.30